logo

Ordensregler i Auning Fitness

Som medlem skal du til enhver tid overholde Aunings Fitness’ ordensregler, som sikrer en positiv og tryg træningsoplevelse for alle.

Hygiejne

Adgang til centeret

Skabe og medbragte genstande

Udstyr og maskiner

Privat virksomhed

Doping og rusmidler

Overtrædelse af ordensreglerne eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan medføre advarsel, bortvisning, udelukkelse eller ophævelse af dit medlemskab.

Anti-doping politik for Auning Fitness

1. Auning Fitness samarbejder med Anti Doping Danmark og følger
dopinglisten. Denne kan ses på www.antidoping.dk

 

2. Alle medlemmer er forpligtet til at deltage i dopingkontrol såfremt der
fremsættes ønske om dette.

 

3. Såfremt et medlem nægter at medvirke i en dopingkontrol, vil dette
betragtes som et positivt testresultat. Dette medfører øjeblikkelig
bortvisning og permanent udelukkelse fra Auning Fitness.

 

4. BRUG, SALG og OPFORDRING til brug af stimulerende midler og
anabolske steroider eller anden form for doping jævnfør WADA’s, DGI,s
og IOC’s dopingliste er ikke tilladt. Overtrædelse af dette medfører
øjeblikkelig bortvisning og permanent udelukkelse fra Auning Fitness.

Vedtægter for Auning Fitness

1. Foreningens navn og hjemsted

Auning Fitness, foreningen er hjemhørende i Norddjurs kommune.

2. Foreningens formål
I. At tilbyde rammer til udøvelse af motion og fitness, og derved styrke den enkeltes samt fællesskabets
sundhed, trivsel og sociale relationer.

II. At tilbyde motionsarrangementer for fællesskabet, med udgangspunkt i det sociale samvær og som inspiration til at dyrke motion.
3. Medlemskab af Hoved organisation
Auning Fitness er medlem af DGI Østjylland, og er samtidig underlagt den til enhver tid gældende antidoping politik, og dopingkontrolprocedure.
Instruktører kan uddannes under DGI.
4. Medlemskredsen
Som medlem kan alle personer optages, når de vedkender sig nærværende vedtægter. indmeldelse foregår skriftligt på indmeldelsesblanket.

Personer under 14 år har ikke adgang til træningslokalerne med mindre der er indgået en underskrevet barselsaftale.

Som støttemedlemmer kan alle optages.

Som medlem af foreningen er brug, salg og opfordring til brug af stimulerende midler og anabolske steroider
eller anden form for doping jævnfør DGI og IOC’s dopingliste forbudt.
Overtrædelse af dette medfører omgående bortvisning.

Ordensreglerne skal følges.
5. Kontingent
Foreningskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet udgør et beløb på 25 kr. pr. måned for medlemmer under 25 år, og 50 kr. pr. måned for medlemmer over 25 år, som opkræves sammen med træningsgebyret..

Medlemsåret løber fra 1/1 til 31/12 det samme år.

Kontingent betales forud for et medlemsår af gangen i forbindelse med køb af træning 1 el. 3 md ad gangen. ved udmeldelse af foreningen, tilbagebetales der ikke kontingent.
6. Regnskab
Regnskabsåret følger medlemsåret 1/1 til 31/12.

Regnskab føres af foreningens kasserer og gennemgås af en af generalforsamlingen udpeget revisor. Regnskab skal forelægges for bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
7. Den ordinære generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der af holdes hvert år i marts.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst fjorten dage forud ved opslag i klubbens lokaler og på klubbens hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 20. februar.

Stemmeberettigede er alle medlemmer med gyldigt betalt foreningskontingent,
som har været medlem over 3 måneder.
Og betalt træningsgebyr indenfor de sidste 3 måneder op til generalforsamlingen.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Instruktører, bestyrelsesmedlemmer og vagter opnår automatisk stemmeret.Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, gennem håndsoprækning.

Ændring af vedtægter kræver dog 2/3 stemmeflertal.

Sekretæren fører protokol over vedtagne beslutninger, den optagne protokol underskrives af formanden og protokolfører.

Skriftlig afstemning skal foretages hvis et medlem ønsker det.

Til at lede generalforsamlingen, vælges en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Dirigentens afgørelser skal sættes under afstemning, på forlangende af 50% af de stemmeberettigede medlemmer.

Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt
8. Den ekstra ordinære generalforsamling
Ekstraordinær general forsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af foreningens
stemmeberettigede medlemmer, gennem bestyrelsen stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.
9. Bestyrelsen
Bestyrelsen er bemyndiget til at lede foreningen mellem forsamlingerne. Den består af:

Formand
Kasserer
Sekretær
2 Menige medlemmer
2 Suppleanter

Bestyrelsen træffer sine afgørelsen ved simpelt stemmeflertal.

Medlemmerne vælges for 2 år af gangen, suppleanterne er dog på valg hvert år.

Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem.

Valg af formand samt to menige bestyrelsesmedlemmer foretages i ulige år, efter følgende regler:
Er der opstillet 2 kandidater, afgøres valget ved simpelt stemmeflertal.

Er der opstillet 3 eller flere kandidater, og ingen opnår mere end 50% af stemmerne ved 1. afstemning.
Foretages der omvalg mellem de 2 kandidater. Ved 2. afstemning afgøres valget ved simpelt stemmeflertal.

Valg af kasserer og sekretær samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer foretages i lige år, og afgøres ved simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af frafald i løbet af valgperioden supplerer bestyrelsen sig selv.

Foreningens medlemmer kan løbende stille forslag til bestyrelsen angående ønsker om aktiviteter eller andre tiltag,
forslagene fremsendes til formanden, der er forpligtiget til at fremlægge dem for bestyrelsen.

Bestyrelsen træder sammen minimum 1 gang i kvartalet.

På opfordring af minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, skal der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde inden for 1 måned.
Formanden kan dog altid indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med 2 ugers varsel.
10. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte de nødvendige udvalg i forbindelse med foreningens drift, udvikling og arrangementer.

Valgbar til udvalg er ethvert stemmeberettiget medlem

Bestyrelsen skal være repræsenteret med minimum et medlem i ethvert udvalg, som sikrer at udvalget arbejder i overensstemmelse
med vedtægterne, og at udvalgets arbejde er koordineret med bestyrelsens løbende arbejde, samt referere til den øvrige bestyrelse
angående udvalgets arbejde.
11. Tegningsret
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller kasserer.
Bestyrelsen kan bemyndige medlemmer af foreningen, til indkøb som er nødvendige for den daglige drift.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån eller kreditter kræver tilslutning af et flertal af bestyrelsens medlemmer.
12. Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer her for

Foreningens formue tilfalder en lokal fond eller forening i Auning, og søges anvendt i overensstemmelse med stykke II i formålsparagraffen:
at støtte motions-arrangementer for et bredt fællesskab, med udgangspunkt i det sociale samvær, og som inspiration til dyrke motion.